پښتو

موږمګراری د مهاجرت کونکي خلکو ته مشوره ورکوئ او ورسره ملتیا وکړو. چې داطرش د ژوند په اړه دهغو اندیښنو په پام کې نیولو سره. موږ یو متفاوت یا متنوع ټیم یو. موږ په ډیری ژبو خبرې کو، د ژوند مختلف تجربې او( زده کړې )لرو. زموږ د کار ګډ هدف یاموخه د یوه عادلانه ټولنه رامنځته کول دي چې د ټولو خلکو لپاره د مساوي ګډون فرصتونهولري