فارسی / Dari / Farsi

.ماازمهاجران وپناهند گان برای ساختن زندگی خود با مشاوره وعمل واز صمیم قلب حمایت می کنیم
.ما به زبا نهای گوناگون صحبت می کنیم ومی توانیم به بسیاری از سوالات شما پاسخ  دهیم
.شما می توانید در اوبراسترایخ لینز وهمچنین ولز با ماتماس بگیرید. همچنین می توانید تلفنی ویا آن لاین با ما تماس بگیرید
.وقتی که به کمک وحمایت ضرورت دارید با ماتماس بگیرید وما برای شماقرار ملاقات می دهیم
.ما در موارد ذیل می توانیم به شما مشاوره بدهیم.کاروخانه وامورمالی حقوقی اجتماعی وتحصیل و امور بهداشتی وسلامتی

Kontakt:
+43 (0) 732 / 66 73 63 – 601
office@migrare.at