فارسی

مشاوره و همراهی به مهاجران در موضوع های آنها در مورد زندگی در اتریش ارائه می دهیم migrare ما در
ما یک تیم متنوع هستیم. ما زبانهای بسیاری صحبت می کنیم، تجربه های زندگی و تحصیلات متفاوت داریم. هدف
.مشترک کار ما ایجاد یک جامعه عادلانه با فرصت های مشارکت برابر برای همه مردم است